- ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” - Psihijatrija Kotor Crna Gora
18115
post-template-default,single,single-post,postid-18115,single-format-standard,bridge-core-2.9.7,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

U Kotoru, 30.01.2024.godine

Broj: 01-112/24-229/2

 

Na osnovu člana 104 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list Crne Gore“ br. 003/16, 039/16, 002/17, 044/18, 024/19, 024/19, 082/20, 008/21 i 003/23), a u vezi sa članom 6 Pravilnika o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni list Crne Gore“ br. 022/16), člana 11 Statuta ZU Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobtora“ Kotor i na osnovu Saglasnosti Ministarstva zdravlja br. 2-112/23-774/3 od 02.03.2023.godine, ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

za odobrenje specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe  

ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor

za oblast

PSIHIJATRIJE – za dodjelu JEDNE (1) specijalizacije

 

I Učesnik/ca javnog konkursa mora ispunjavati sljedeće uslove:

 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da ima završen Medicinski fakultet sa VII-1 nivoom kvalifikacije obrazovanja,
 • da ima položen stručni ispit i
 • da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva.

 

II Kriterijumi za odobravanje specijalizacije su:

 • uspjeh na studijama izražen prosječnom ocjenom,
 • uspjeh iz predmeta iz oblasti iz koje se dodjeljuje specijalizacija,
 • dužina studiranja,
 • poznavanje stranog jezika,
 • rezultat usmenog intervjua.

 

III Kandidati/kinje za odobravanje specijalizacije na javni konkurs podnose sledeće dokaze (dokumenta):

 • Prijavu na javni konkurs,
 • Dokaz o završenom medicinskom fakultetu – odnosno dokaz o vrednovanju diplome stečene u inostranstvu kao obrazovne isprave u Crnoj Gori, VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja,
 • Dokaz ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom,
 • Dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti iz koje se dodjeljuje specijalizacija,
 • Dokaz o dužini studiranja,
 • Uvjerenje o poznavanju stranog jezika (engleski, ruski, francuski, njemački, italijanski) izdato od nadležne ustanove,
 • Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (kandidati/kinje koji/e posjeduju biometrijsku ličnu kartu nisu u obavezi da dostave uvjerenje o crnogorskom državljanstvu već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte) ili dozvolu za stalni boravak (izdata shodno Zakonu o strancima),
 • Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci),
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci),
 • Ovjerenu fotokopiju aktuelne ljekarske licence za rad i
 • Uvjerenje ili dokaz o radnom iskustvu ili ovjerena fotokopija radne knjižice.

 

IV – Kandidat/kinja koji/a je duže studirao/la od roka utvrđenog obrazovnim programom usljed korišćenja roditeljskog odsustva, duže bolesti ili upućivanje na stručnu praksu, odnosno usavršavanje od strane nadležnog organa ustanove u kojoj je studirao/la, bodovi se neće oduzimati, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg dokaza.

 

V – Izbor kandidata/kinje će se vršiti prema Pravilniku o kriterijumima za postupak odobravanja specijalizacija i pravima i obavezama kandidata prema zdravstvenoj ustanovi („Služebi list Crne Gore“ br. 022/16).

 

VI – Odluku o odobravanju specijalizacije, donosi direktor zdravstvene ustanove u roku od 7 dana od dana prijema rang liste kandidata/kinja. Odluka će se objaviti na Oglasnoj tabli ustanove i dostaviti će se svim kandidatima/kinjama koji su se prijavili na Javni konkurs u roku od 7 dana od dana donošenje odluke. Kandidati/kinje koji su konkurisali, a nijesu izabrani, mogu izvršiti uvid u svoju i dokumentaciju kandidata/kinja koji su izabrani,  u roku od 15 dana od dana prijema odluke kandidata kome je odobrena specijalizacija.

 

VII – Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Konkurs će biti objavljen i na veb-sajtu ZU Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“ Kotor ( www.psihijatrijakotor.com ).

 

VIII – Prijave sa dokazima u originalima ili ovjerenoj fotokopiji  i kontakt podacima (broj telefona i adresa prebivališta) dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor, Jadranska 118, Dobrota, 85330 Kotor, ili neposredno predati u Službi za pravne i kadrovske poslove.

 

IX – Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti na razmatranje.

 

 X – Kontakt osoba: Filip Mihailović – službenik za upravljanje ljudskim resursima,

Kontakt telefoni: 068/805-493, E-mail adresa: [email protected]  Web-site: www.psihijatrijakotor.com

 

 

DIREKTOR BOLNICE

(S.R.) dr Aleksandar Mačić -spec.psihijatrije

 

 

 

 

 

NAPOMENA: JAVNI KONKURS JE AKTIVAN OD 02.02.2024. godine ZAKLJUČNO SA 17.02.2024.godine