Prava pacijenata i Lista čekanja - ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” - Psihijatrija Kotor Crna Gora
16722
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16722,bridge-core-2.9.7,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

Prava pacijenata i Lista čekanja

Zakon o pravima pacijenata

Zakon o zastiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica

Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata

Zakon o zdravstvenoj zastiti

ULOGA I NADLEŽNOST SAVJETA ZA ZAŠTITU MENTALNO OBOLJELIH LICA

U Bolnici se obrazuje Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica, kao nezavisno multidisciplinirano tijelo za zaštitu prava mentalno oboljelih lica.
Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica imenuje direktor, na osnovu javnog poziva.
Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica ima pet članova i to: dva predstavnika iz ustanove i tri predstavnika iz reda stručnjaka iz oblasti psihijatrije i neuropsihijatrije, iz oblasti socijalne zaštite, pravosuđa, zaštite ljudskih prava i sloboda ili drugih srodnih oblasti.

Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica:

1. Vrši monitoring sprovođenja postupaka propisanih Zakonom o zaštiti i ostvarivanju prava, mentalno oboljelih lica i ukazuje nadležnim organima Bolnice i drugim zdravstvenim ustanovama i nadležnim državnim organima na uočene propuste;
2. Nadgleda poštovanje ljudskih prava i sloboda i dostojanstva mentalno oboljelih lica;
3. Po sopstvenoj procjeni ili na predlog trećih lica, ispituje pojedinačne slučajeve prisilnog zadržavanja i prisilnog smještaja u psihijatrijsku ustanovu, a naročito smještaja mentalno oboljelih lica, lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost i drugih lica koja nijesu sposobna da daju pristanak;
4. Preduzima potrebne radnje radi provjere zaštite i ostvarivanja prava mentalno oboljelih lica povodom prigovora i pritužbi ovih lica, njihovih zastupnika, članova porodice, trećih lica ili centara za socijalni rad;
5. Inicira donošenje odluke o otpuštanju iz Bolnice;
6. Vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica ZU Specijalne bolnice za psihijatriju “Dobrota” Kotor čine:

1. Miroslava Mima Ivanović (NVU Inicijativa mladih s invaliditetom Boke) – članica Savjeta

2. Stanislava Porobić (ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” Kotor) – predsjednica Savjeta

3. Ivana Mihailović (ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” Kotor) – članica Savjeta

PROCEDURA ZA PODNOŠENJE ŽALBE:

Shodno postojećoj zakonskoj regulativi, mentalno oboljelo lice smješteno u psihijatrijsku ustanovu, ima pravo da: „podnosi prigovore zaštitniku prava pacijenata, kao i nezavisnom multidisciplinarnom tijelu na način liječenja, dijagnostifikovanja, otpuštanja iz ustanove i povrede njegovih prava i sloboda; “.

Žalbe se mogu podnijeti u pisanom obliku, preko odgovarajućih kutija za žalbe smještenih na svakom odjeljenju pojedinačno. Razgovori sa članovima ovog tijela su povjerljivi i odvijaju se izolovano od osoblja odjeljenja. Osim toga, svaki pacijent, na lični zahtjev, ima i mogućnost da svoje primjedbe iznese stručnom kolegijumu ustanove koji se sastaje tri puta sedmično: ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Po prigovoru pacijenta direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.

Radno vrijeme Zaštitnika prava pacijenata je svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova.

ZAŠTITNICA PRAVA PACIJENATA:

Milica Samardžić - master psihologije

Kontakt telefon: +38267895194

E-mail adresa: [email protected]

Obrazac prigovora

LISTA ČEKANJA

Akcionim planom za borbu protiv korupcije u oblasti zdravstva predviđeno je da se liste čekanja pacijenata učine javnim. U skladu sa tim, zdravstvena ustanova kreira šifru odn. broj koji ne sadrži lične podatke, čije je značenje poznato samo zdravstvenim radnicima i pacijentu kome je dodijeljena, a objavljuje se javno. ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” Kotor je dužna da pacijenta sa liste čekanja upozna sa dodijeljenom šifrom, kao i da vrši redovno ažuriranje lista na ovoj web stranici.

Na osnovu člana 17 Pravilnika o vrstama zdravstvenih usluga za koje se mogu ssačiniti liste čekanja, kao i načinu i postupku sačinjavanja lista čekanja („Službeni list Crne Gore“ br. 038/17), zbog nedostatka prostornih kapaciteta i bolničkih postelja na Odjeljenju za liječenje bolesti zavisnosti, sačinjava se sledeća

Lista čekanja na hospitalno liječenje na odjeljenju za liječenje bolesti zavisnosti

Alkoholizam

 

Redni broj osiguranog lica na listi čekanja Djelimično prikazan JMBG Datum stavljanja osiguranog lica na listu čekanja Očekivani datum prijema na hospitalno liječenje
1. 2002978****05 08.03.2024.
2.  2701968****28  27.03.2024.  
     

Datum štampanja liste čekanja: 06.06.2024.godine

 

Narkomanija

 

Redni broj osiguranog lica na listi čekanja Djelimično prikazan JMBG Datum stavljanja osiguranog lica na listu čekanja Očekivani datum prijema na hospitalno liječenje
1. 1112976******* 15.08.2023.  
2. 2610996****** 16.08.2023.  
3. 2307971****47 11.10.2023.  
4. 2605983****27 08.11.2023.  
5.

6.

7.

2004980****66

2805982****22

1112988****58

21.11.2023.

12.12.2023.

13.12.2023.

 
8. 0407977****58 13.12.2023.  
9. 0305980****85 27.12.2023.  
10. 0606985****56 27.03.2024.  
11.

12.

13.

0811996****20

2903996****20

0109981****50

01.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

 

Datum štampanja liste čekanja: 06.06.2024.godine