Druge službe bolnice - ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” - Psihijatrija Kotor Crna Gora
16698
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16698,bridge-core-2.9.7,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

Druge službe bolnice

SLUŽBA MEDICINSKOG SNADBJEVANJA (APOTEKA)

Služba za medicinsko snadbijevanje obavlja farmaceutsku zdravstvenu djelatnost u skladu sa Zakonima iz ove oblasti, zakonima kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava, kao i u skladu sa Dobrom apotekarskom praksom, a sve u cilju odgovornog snabdjevanja ljekovima i medicinskim sredstvima, obezbjeđivanja racionalne farmakoterapije radi liječenja, poboljšanja i održavanja kvaliteta života pacijenata Bolnice, kao i kontinuiranog procesa poboljšanja upotrebe ljekova i medicinskih sredstava, odnosno praćenja neželjenih reakcija na ljekove i medicinska sredstva. Nabavka, skladištenje i izdavanje se vrši za potrebe odeljenja i službi ove zdravstvene ustanove. Apoteka je jedino mjesto gdje se vrši nabavka ljekova i ostalog medicinskog materijala za potrebe pacijenata ove ustanove.
Takođe, zaposleni u bolničkoj apoteci učestvuju u javnim nabavkama za potrebe zdravstvene ustanove gotovih ljekova, medicinskog potrošnog i sanitetskog materijala, dezinfekcionih sredstava.

Zaposleni u bolničkoj apoteci dostavljaju mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje o utrošku ljekova, medicinskog potrošnog, sanitetskog i ugradnog materijala menadžmentu Bolnice. Radi održavanja potrebnog stručnog nivoa znanja, zaposleni u apoteci učestvuju u programima kontinuirane edukacije, koji su preduslov za praćenje inovacija o ljekovima i farmakoterapiji. U cilju implementiranja savremenih stručnih i naučnih dostignuća, zaposleni bolničke apoteke konstantno prate novine u oblasti farmakoterapije i kliničke farmacije i učestvuje u kontinuiranoj edukaciji.
Izdavanje ljekova i medicinskog potrošnog materijala odeljenjima i službama vrši se kroz medicinski informacioni sistem (MIS) na osnovu internih trebovanja. Kroz MIS se unose dobavljači, artikli, ulazni računi, a istovremeno prati stanje zaliha ljekova i medicinskog potrošnog materijala kroz lager listu i listu za praćenje roka trajanja ljekova i potrošnog materijala, vodeći računa da se najprije izdaju ljekovi sa najranijim istekom roka upotrebe.

INTERNISTIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Internističku zdravstvenu zaštitu ostavaruje 1 ljekar/ka specijalista interne medicine, čije aktivnosti obuhvataju redovne preglede svih novoprimljenih pacijenata a nakon laboratorijske obrade i u sklopu inicijalne dijagnostičke evaluacije.

Osim toga, ova služba interveniše, u saradnji sa dežurnim psihijatrom, u okolnostima egzacerbacije svih internističkih oboljenja kod pacijenata na hospitalnom tretmanu.

Ordinirajući ljekar: dr Ivan Brzaković – ljekar na specijalizaciji iz interne medicine.

EPIDEMIOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Službu sačinjava 1 ljekar/ka specijalista epidemiologije čiji zadatak je da prati epidemiološku situaciju u bolnici i po potrebi predlaže mjere sanacije u okolnostima pojave epidemioloških kriza.

Ordinirajući ljekar:

STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Ova aktivnost se u Bolnici realizuje kroz rad 1 stomatologa/škinje u stomatološkoj ambulanti, koji pruža usluge stomatološke zaštite pacijentima na bolničkom liječenju u ustanovi.

Pored stomatologa u ambulanti radi 1 stomatološka/i sestra/tehničar. Ukupan broj zaposlenih je: 2.

Ordinirajući stomatolog: dr Stevan Radoman – specijalista oralne hirurgije.

UZORKOVANJE BIOLOŠKOG MATERIJALA

Ovu aktivnost obavlja 1 laboratorijski tehničar/ka koji za potrebe dijagnostike i liječenja hospitalizovanih pacijenata uzima uzorke za laboratorijske i biohemijske analize, transportuje ih do ustanove koja ih obrađuj ei rezultate analiza dostavlja medicinskim odjeljenima i službama bolnice.

Laboratorijske analize za potrebe Bolnice obavljaju se u JZU Opštoj bolnici Kotor ili u drugoj zdravstvenoj ustanovi, shodno reformi dijagnostičkih službi u Crnoj Gori.